ethical_code

הערכים שלנו

קבוצת 'בסדנו' חרתה על דגלה יעד אחד – לתרום לעולם טוב יותר. ומכאן נגזרת בחירת ההשקעות של הקבוצה. הקבוצה לא תשקיע במיזמים הנוגדים את ההלכה או במיזמים שאין בהם תועלת לעולם, גם אם יש בהם פוטנציאל רווח גדול

1

להאמין שכל מה שקורה איתנו ולנו נובע מהשגחה פרטית

2

להקפיד תמיד לומר את האמת גם כשהיא לא נעימה

3

להתנהג ולפעול באופן שמקדש את שם ה' בעולם

4

להשקיע רק בהתאם לדרישות ההלכה היהודית

5

לוודא שהמשקיעים מבינים היטב את הסיכון שבהשקעה

6

לזכות באמון העובדים, המשקיעים והשותפים שלנו

7

לנהל את עסקנו באמות מידה של יושר, שקיפות והגינות

8

לחלק את הרווחים בצורה הוגנת בינינו ובין המשקיעים